• Görevlerimiz

    Yetki, Görev ve Sorumluluklar

          Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Üniversitemizin; kendi mülkiyetine, maliye hazinesine ve diğer mülkiyetlere kayıtlı arsa ve arazileri üzerindeki eğitim-öğretim, sağlık, beslenme, barınma, kültür ve spor hizmetlerinin ifasına yönelik;

  • Yatırım projeleri kapsamında bulunan bina ve tesislerin projelerini hazırlamak.
  • Üniversitemiz yatırım programları kapsamında bulunan bina ve tesislerin planlamasını yapmak.
  • Yatırım programlarının hazırlanmasını,
  • Mevcut olan kapalı ve açık alanlara ilaveten ihtiyaçlar doğrultusunda, açık spor tesisleri dâhil yeni bina ve bloklar yapılmasını,
  • Mevcut bina ve blokların tadilat ve büyük onarımları ile küçük onarımlarını,
  • Isıtma, soğutma ve havalandırma, temiz ve pis su, elektrik enerjisi ile haberleşme gibi temel altyapı hizmetlerinin ifasına yönelik mevcut olan tesis, santral ve tesisatların yenilenmesini, işletilmesini, periyodik bakım ve onarımlarını ve yine arızaların giderilmesini,
  • Geleceğe yönelik, açık alanların çevre düzenleme çalışmalarını belirlemek, tüm kampus içi peyzaj çalışmalarını yapmak.
  • Kamulaştırılacak olan yerlerin tespitini yapmak.
  • Kampüsler içi ana ve ara bağlantı yolları, tören alanları ile kaldırımlar dahil çevre düzenlemesini,
  • Yapım, tadilat ve büyük onarım ile altyapı tesis ve tesisatlarının ikmaline yönelik ihale işlemlerinin yapılmasını,
  • İhalesi yapılan bina inşaatlarını, plan ve projelerine uygun bir şekilde yaptırır, uygulama çalışmalarını yerinde bire bir izler ve denetler.
  • Başbakanlık, Kamu İhale Kurumu, Sayıştay, Maliye Bakanlığı, DPT Müsteşarlığı ile ilgili yazışmaları yapmak.
  • Yatırımlarla ilgili Üniversitemiz Rektörlüğü, Daire Başkanlıkları, Fakülteler, Valilik gibi tüm kurum ve kuruluşlarla ilgili resmi yazışmaları yapmak ve işlemleri yürütmek.
  • Tahakkuk işlemlerini yapmak.
  • Üniversitenin yatırım bütçesini hazırlamak.
  • Yatırım ödeneklerinin takibini yapmak.
  • Yapıların ve tesislerin tekniğine uygun inşa edilmesini sağlamak.
  • İş ve işçi güvenliği tedbirlerinin tam olarak alınmasını denetlemek.
  • Şantiye düzenini sağlamak. Kampus düzenini korumak için inşaat malzemelerinin ve atıklarının kontrollü stoklanmasını sağlamak.
  • Yıllık ve aylık ödenekler doğrultusunda iş programlarını hazırlayarak  gerçekleşmesini sağlamak, hak edişleri hazırlamak ve hak ediş incelemesini yapmak.
  • Geçici ve kesin kabul işlemlerini yapmak.
  • Birim fiyatı belli olmayan imalatların analizlerini yapmak.
  • Süre uzatım kararlarını hazırlamak.
  • Keşif artışlarını hazırlamak.
  • Tasdik edilen projelerin kesin metrajlarını hazırlamak.
  • Yaklaşık maliyetlerin ve teknik hazırlıkların yapılması.
  • Hakediş sonrası her iş için tamamlanma yüzdelerini tespit etmek.
  • Geçici ve kesin kabul sonrası kesin hesapları yapmak.